โรงเรียนจรัสพิชากร

กิจกรรมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559