E-Document

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์) อัปโหลดโดย แก้ไขล่าสุด
E-0017 หัวข้อสอบภาคเรียนที่1-58.docx ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (27.86 KB) admin ส.ค. 2558
E-00016 หลักสูตรแกนกลาง 2551.doc.doc หลักสูตรแกนกลาง 2551.doc (1.5 MB) admin ก.ค. 2558
E-00015 หลักสูตร51 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย.doc.doc หลักสูตร51 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย.doc (537 KB) admin ก.ค. 2558
E-00014 หลักสูตร51 กลุ่มสาระสังคมศึกษา.doc.doc กลุ่มสาระสังคมศึกษา.doc (1.16 MB) admin ก.ค. 2558
E-00013 หลักสูตร51 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์.doc.doc หลักสูตร51 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์.doc (740.5 KB) admin ก.ค. 2558
E-00012 หลักสูตร51 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ.doc.doc หลักสูตร51 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ.doc (552.5 KB) admin ก.ค. 2558
E-00011 หลักสูตร51 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์.doc.doc หลักสูตร51 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์.doc (969.5 KB) admin ก.ค. 2558
E-00010 หลักสูตร51 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ.doc.doc หลักสูตร51 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ.doc (625.5 KB) admin ก.ค. 2558
E-0009 หลักสูตร51 กล่มสาระสุขศึกษา..doc หลักสูตร51 กล่มสาระสุขศึกษา. (488 KB) admin ก.ค. 2558
E-0008 หลักสูตร51 กล่มสาระการงานอาชีพฯ..doc หลักสูตร51 กล่มสาระการงานอาชีพฯ (351 KB) admin ก.ค. 2558
E-0007 แบบเลือก 1 คำตอบ.doc แบบเลือก 1 คำตอบ.doc (168 KB) admin ก.ค. 2558
E-0006 แบบเลือก 5 ตัวเลือก.doc แบบเลือก 5 ตัวเลือก.doc (176 KB) admin ก.ค. 2558
E-0005 แบบฝนคำตอบ.doc แบบฝนคำตอบ (154.5 KB) admin ก.ค. 2558
E-0004 ตัวอย่างข้อสอบ.pdf ตัวอย่างข้อสอบ.pdf (485.43 KB) admin ก.ค. 2558
E-0003 บัตรข้อสอบ.docx บัตรข้อสอบ.docx (31.39 KB) admin ก.ค. 2558
1
^