ปรัชญา

    คติพจน์
วิชฺชาโลกสฺสมํ ปชฺโชโต
         วิชา คือ ปัญญาที่นำไปสู่แสงสว่าง
 
คำขวัญ
เก่ง       มีคุณธรรม     มองไกล
          เก่ง  หมายถึง    นักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันตามธรรมชาติและมีความสามารถที่แตกต่างกัน อาจจะมีความเก่งด้านต่างๆ ไม่เหมือนกัน เช่น เก่งเรียน  เก่งคิด  เก่งกิจกรรม เก่งกีฬา
                                 เก่งดนตรี  เก่งศิลปะ  เก่งพูด เก่งบริการ   และเก่งด้านอื่นๆ เป็นต้น โรงเรียนจึงพัฒนาศักยภาพความเก่งของนักเรียนแต่ละคนที่ แตกต่างกัน
          มีคุณธรรม  หมายถึง  นักเรียนเป็นผู้มีจิตใจงดงาม รู้จักชั่วดี บาปบุญคุณโทษ มีความกตัญญู เสียสละ มีน้ำใจ อดทน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และยึดมั่นในหลักศาสนา
          มองไกล     หมายถึง  นักเรียนเป็นคนมีวิสัยทัศน์ มองเห็นอนาคตที่ดี ที่ทำให้ตนเองมีความเจริญก้าวหน้า คือมีความคิดดี  ทำดี และพูดดี

อัตลักษณ์
มีจิตอาสา    ประพฤติดี    มีคุณธรรม

        มีจิตอาสา       หมายถึง      นักเรียนรู้หน้าที่ที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวมในวิสัยที่ตนสามารถทำได้ คือ การทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อส่วนรวมและการรับอาสาที่
                                              จะทำบางอย่างเพื่อส่วนร่วม
         ประพฤติดี      หมายถึง   นักเรียนได้ปฏิบัติตนเองตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามระเบียบ  ข้อบังคับของโรงเรียน เคารพกฎหมาย ตลอดจนประพฤติปฏิบัติตาม
                                              ขนบธรรมเนียม  ประเพณีอันดีงามของไทยและบรรทัดฐานของสังคม
         มีคุณธรรม      หมายถึง   นักเรียนเป็นผู้มีจิตใจงดงาม รู้จักชั่วดี บาปบุญคุณโทษ มีความกตัญญู เสียสละ มีน้ำใจ อดทน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และยึดมั่นในหลักศาสนา
 
เอกลักษณ์โรงเรียน
ความรู้    คู่คุณธรรม

        โรงเรียนจรัสพิชากร รับนักเรียนที่ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีสติปัญญาระดับปานกลาง เพราะได้ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนชั้นนำของจังหวัดมาแล้ว โรงเรียนจึงมีนโยบาย ในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ เชิงวิชาการ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ และมีทักษะชีวิตที่ดี  ควบคู่ความมีคุณธรรมที่จะทำให้เป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ คือ เป็นนักเรียนที่ประพฤติดี ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย  ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และบรรทัดฐานของสังคม ซึ่งโรงเรียนได้พัฒนาศักยภาพของนักเรียนตามความมุ่งหวังของท่าน อาจารย์จรัส เสือทอง ผู้ก่อตั้งโรงเรียนว่า ต้องสอนคนให้เป็น  คนดี   มีคุณธรรม จนเป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธาของผู้ปกครองและสังคม  ว่าโรงเรียนจรัสพิชากรเป็นโรงเรียนที่นักเรียนมีเอกลักษณ์ด้านความประพฤติดี  เรียบร้อย มีระเบียบวินัย บริการสังคมตลอดมา ตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั้งถึงปัจจุบัน
^