สมัครเรียนนักเรียนที่สมัครเรียน ในระดับชั้น  ม.2,  ม.3 , ม.5 , ม.6 
ให้นักเรียนมาติดต่อ โรงเรียนโดยตรง
เอกสารที่ต้องเตรียม คือ
1.  ใบแสดงผลการเรียนในปีที่ผ่านมา(ปพ.6) จากโรงเรียนเดิม
2. รูปถ่ายสมัครเรียน ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3. เอกสารอื่นๆ ให้ดูหน้าเอกสารการรับสมัคร 
   พร้อมผู้ปกครอง ให้ติดต่อที่ห้องวิชาการ หรือโทรสอบถามรายละเอียดก่อนมาติดต่อ
ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^